Etický kódex

 
 

OCHRANA MLADISTVÝCH: ZÁLEŽITOSŤ PRINCÍPOV

Dlhodobá stratégia spoločensky zodpovedného podnikania (CRS) firmy Mast-Jaegermeister je špecificky zameraná na ochranu neplnoletých osôb. Od r. 2009 používa táto rodinná firma interný marketingový kódex a systém dodržiavania súladu, ktorý zaisťuje dodržiavanie rozsiahlych firemných marketingových pravidiel. V niektorých ohľadoch sú ustanovenia kódexu prísnejšie než relevantné zákonné nariadenia a dobrovoľné pravidlá používané v danom odvetví podnikania. Tento interný marketingový kódex je postavený na piatich princípoch, ktoré tvoria základ všetkých marketingových činností firmy:

1. Schvaľujeme požívanie alkoholu u osôb starších ako 18 rokov

2. Podporujeme zodpovedné požívanie alkoholu

3. Bojujeme proti zľahčovaniu účinkov alkoholu

4. Veľmi si vážime spoločenské normy a zvyky

5. Firma Mast-Jaegermeister pri svojich marketingových a reklamných aktivitách dodržiava všetky zákony, nariadenia a vnútroštátne dobrovoľné kódexy.

Aby sme zaistili, že zamestnanci, dodávatelia služieb a partneri firmy Mast-Jaegermeister uplatňujú pri svojej každodennej práci pravidlá kódexu a procesy dodržiavania súladu, zaisťujeme pre nich pravidelné školenia.