SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Udeľujem súhlas spoločnosti Mast-Jaegermeister SK s.r.o, so sídlom Košická 56, 821 08  Bratislava, IČO: 35695366, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava 1, oddiel Sro, vložka číslo 11448/B (ďalej len „Mast-Jaegermeister SK“), ako správcovi, so spracovaním mnou poskytnutej e-mailovej adresy, ako osobného údaju (ďalej len „osobné údaje“), za účelom zasielania obchodných oznámení (informácie o novinkách, zľavách a akciách).


Tento súhlas udeľujem na dobu troch rokov od jeho udelenia, najdlhšie však do doby odvolania tohto súhlasu, čo môžem urobiť kedykoľvek.


Mast-Jaegermeister SK ma informuje, že:  

· svoj súhlas so spracovaním osobných údajov poskytujem Mast-Jaegermeister SK dobrovoľne;

· dôvodom pre poskytnutie súhlasu so spracovaním osobných údajov je môj záujem na zasielaní obchodných oznámení (najmä newsletterov) zo strany Mast-Jaegermeister SK, čo by bez udelenia súhlasu so spracovaním osobných údajov nebolo možné;

· mám zákonné právo na prístup a prenositeľnosť svojich osobných údajov, na podanie námietok proti spracovaniu mojich osobných údajov, na opravu chýb a nepresností a možnosť požadovať obmedzenie spracovania alebo výmaz svojich osobných údajov;

· mám právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07  Bratislava 27, statny.dozor(zav)pdp.gov.sk;

· mám právo tento svoj súhlas kedykoľvek odvolať s tým, že odvolanie môjho súhlasu pôsobí iba do budúcna a nie je teda dotknutá zákonnosť predchádzajúceho spracovania založeného na tomto súhlase (pred jeho odvolaním);

· poskytnuté osobné údaje budú zo strany Mast-Jaegermeister SK riadne zabezpečené a po uplynutí doby ich spracovania budú vymazané;


· vo veciach súvisiacich s týmto súhlasom a osobnými údajmi sa na Mast-Jaegermeister SK môžem obracať písomne na hore uvedenú adresu, alebo elektronicky na kontaktnej e-mailovej adrese Mast-Jaegermeister SK : info@jaegermeister.sk

Hore uvedené informácie zo strany Mast-Jaegermeister SK beriem na vedomie a udelením tohto súhlasu súčasne potvrdzujem, že som sa oboznámil/a s Informáciou o spracovaní a ochrane osobných údajov, ktorá je k dispozícii na https://www.mast-jaegermeister.sk/info a so všetkými právami, které mi v súvislosti so spracovaním osobných údajov prináležia.