Ochrana osobných údajov

Dovoľujeme si Vás stručne infromovať o spracovaní Vašich osobných údajov. Táto informácia sa netýka osobných údajov právnických osôb, vrátane názvov, právnej formy a kontaktných údajov právnickej osoby.

1. Kto je správcom Vašich osobných údajov?

Mast-Jaegermeister SK s.r.o

so sídlom: Košická 56, 821 08  Bratislava

IČO: 35695366

zapsaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava 1, oddiel Sro, vložka číslo 11448/B

kontaktný e -mail: info.slovakia@remy-cointreau.com

(ďalej len „Správca”),

2. V akých situáciách budeme Vaše údaje spracovávať?

A. Kedy spracovávame údaje s Vaším súhlasom?

O udelení súhlasu Vás požiadame, ak nie ste našim zákazníkom ani s Vami nemáme iný obdobný vzťah vyhovujúcí požiadavkám recitálu 47 nariadenia GDPR a chcete od nás dostávať marketingové ponuky.

B. Kedy spracovávame údaje bez Vášho súhlasu?

Bez Vášho súhlasu môžme spracovávať Vaše osobné údaje na základe nasledujúcich právnych titulov a pre nasledujúce účely:

 1. Právny titul: Plnenie zmluvy alebo prevedenie opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy vykonaných na Vašu žiadosť:

 • realizácia zmluvného záväzku vrátane súvisiacej obchodnej a finančnej komunikácie;

 1. Právny titul: Ochrana práv a právom chránených záujmov Správcu:

Účel:

 • Pre vymáhanie dlžných súm za dodaný tovar alebo iných pohľadávok Správcu:

  • Vo vybraných prípadoch posúdenie Vašej bonity a dôveryhodnosti.

  • Priamy marketing smerovaný výhradne voči našim zákazníkom a osobám spĺňajúcim požiadavky podľa recitálu 47 nariadenia GDPR spočívajúci v ponuke produktov a služieb poskytovaných Správcom.

  • Právny titul: Plnenie právnej povinnosti vyplývajúcej zo zákona:

Účel:

 • Poskytovanie súčinnosti štátnym orgánom na základe zákona a v jeho medziach, vrátane uchovávania údajov na základe zákona.

 • Vedenie účtovníctva.

3. Aké osobné údaje o Vás spracovávame?

Spracovávame nasledujúce osobné údaje:

 • Vaše identifikačné a kontaktné údaje,

 • Údaje o produktoch, které ste zakúpili, príp. o službách, které nám poskytujete,

 • Údaje z našej vzájomnej komunikácie (či už prebiehala osobne, písomne, telefonicky alebo inak),

 • Platobné údaje (napr. údaj o zaplatenej alebo dlžnej čiastke, číslo účtu a pod.).

4. Z akých zdrojov tieto informácie pochádzajú?

Vaše osobné údaje spracovávané Správcom pre účely popísané v bode 2 tejto informácie pochádzajú z následujúcich zdrojov:

 1. Údaje ste nám poskytol/la Vy, napr. v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo ste nám ich oznámil/la v priebehu našej obchodnej spolupráce.

 2. Spracovávame taktiež údaje získané z verejných zdrojov, zoznamov a evidencií ako sú napr. obchodný register, živnostenský register, insolventný register, kataster nehnuteľností a pod.

5. Kto je príjemcom osobných údajov?

Vaše osobné údaje odovzdávame v odôvodnených prípadoch a iba v nevyhnutnom rozsahu týmto kategóriám príjemcov:

 • ostatným spoločnostiam skupiny Mast-Jaegermeister;

 • našim zmluvným partnerom, ktorých potrebujeme pre naše bežné fungovanie a realizáciu zmluvného vzťahu s Vami, napr. dodávateľom informačných technológií, poskytovateľom logistických, kuriérskych alebo poštových služieb, poskytovateľom právnych, daňových a účtovných služieb, partnerom zaisťujúcim promo aktivity;

 • iným subjektom v prípadoch, kedy nám poskytnutie Vašich údajov ukladajú právne predpisy, alebo pokiaľ je to nutné pre ochranu našich oprávnených záujmov (napr. súdom, polícii SR atď.)

6. Aké máte práva pri spracovaní Vašich osobných údajov?

Pokiaľ ide o Vaše osobné údaje, máte následujúce práva:

 • Právo na prístup – môžete Správcu požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o Vás spracovávame. Správca poskytne aj kópiu spracovávaných osobných údajov.

 • Právo na opravu – môžete Správcu požiadať o opravu nepresných alebo nekompletných osobných údajov, které o Vás spracovávame.

 • Právo na výmaz – môžete Správcu požiadať, aby vymazal Vaše osobné údaje, pokiaľ dôjde k niektorej z následujúcích situácií:

  1. osobné údaje už nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované;

  2. odvolali ste súhlas, na základe ktorého boli Vaše osobné údaje spracované a neexistuje žiaden ďalší právny dôvod pre ich spracovanie;

  3. vzniesol/la ste námietku proti tomu byť predmetom rozhodovania založeného na automatizovanom spracovaní Vašich osobných údajov a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody pre takéto spracovanie alebo ste vzniesli námietky proti spracovaniu Vašich osobných údajov pre účely priameho marketingu;

  4. vaše osobné údaje boli spracované protiprávne;

  5. vaše osobné údaje musia byť vymazané na splnenie právnej povinnosti stanovené v práve Únie alebo členského štátu, ktoré sa na Správcu vzťahuje;

  6. vaše osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

 • Právo na obmedzenie spracovania – môžete Správcu požiadať, aby obmedzil spracovanie Vašich osobnýchch údajov, pokiaľ dôjde k niektorej z následujúcich situácií:

  1. Poprel/a ste presnosť osobných údajov, a to na dobu k tomu potrebnú, Správca mohol presnosť osobných údajov overiť;

  2. spracovanie Vašich osobných údajov je protiprávne, ale odmietate výmaz týchto údajov a namiesto toho žiadate o obmedzenie ich použitia;

  3. Správca už osobné údaje nepotrebuje pre účely spracovania, ale Vy ich požadujete pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;

  4. Vzniesol/la ste námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov podľa čl. 21 odst. 1 Nariadenia, pokiaľ nebude overené, či oprávnené dôvody Správcu prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi

 • Právo na prenositeľnosť údajov – v prípadoch predpokladaných nariadením GDPR máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ktoré ste poskytli Správcovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte s tým, že týmto právom nesmú byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb

 • Právo na odvolanie súhlasu – pokiaľ je spracovanie Vašich osobných údajov založené na súhlase, máte právo Váš súhlas so spracovaním osobných údajov pre účel, pre ktorý ste dali súhlas, kedykoľvek odvolať

 • Právo vzniesť námietku – môžete kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov u Správcu pre účely priameho marketingu vykonávaného na základe oprávneného záujmu Správcu

 • Právo podať sťažnosť – máte právo podať sťažnosť u dozorného orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, statny.dozor(zav)pdp.gov.sk

7. Je Váš súhlas so spracovaním osobných údajov dobrovoľný alebo povinný?

O udelenie Vášho súhlasu Vás požiadame, ak nie ste našim zákazníkom ani s Vami nemáme iný obdobný vzťah vyhovujúci požiadavkám recitálu 47 nariadenia GDPR a chcete od nás dostávať marketingové ponuky. Udelenie tohto súhlasu je úplne dobrovoľné. Udelenie tohto súhlasu nie je podmienkou pre získanie žiadneho produktu alebo služby našej spoločnosti alebo ktorejkoľvek zo spoločností skupiny Mast-Jaegermeister.

8. Možno udelený súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať?

Súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu pôsobí iba do budúcna a teda nie je dotknutá zákonnosť predchádzajúceho spracovania založeného na tomto súhlase (pred jeho odvolaním).

9. Ako môžete súhlas so spracovaním osobných údajom odvolať?

Svoj súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov môžete odvolať písomných vyjadrením zaslaným na adresu našej spoločnosti alebo elektronicky na e-mailovú adresu: info@jaegermeister.sk

10. Ako sa môžete brániť proti priamemu marketingu vykonávanom bez Vášho súhlasu?

Máte právo kedykoľvek bezplatne vzniesť námietku proti takémuto spracovaniu Vašich osobných údajov.